สวัสดิการศึกษาบุตร

สวัสดิการศึกษาบุตร

 Title Clicks
ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว22 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่องประเภทอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษาDownload399
ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว371 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่องจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาDownload339
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว15 ลงวันที่ 13 ม.ค. 49 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรีDownload312
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว182 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรDownload317
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว130 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่องการใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินและเป็นหลักฐานDownload304
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว201 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553 เรื่องการกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรDownload315
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนDownload371
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว80 ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 เรื่องการเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนDownload322
ที่ กค 0409.5/ว253 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรDownload297
ที่ กค 0409.5/ว363 ลงวันที่ 16 กันยายน 2548 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรDownload308
ที่ กค 0422.3/ว149 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปีDownload301
ที่ กค 0422.3/ว152 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่องการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรDownload367
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 097 ตอนที่ 202 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2523 เรื่องพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523Download282
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 116 ตอนที่ 52 ลงวันที่ 1 เมษายน 2532 เรื่องพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532Download298
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 117 ตอนที่ 121 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 เรื่องพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533Download298
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 118 ตอนที่ 133 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2534 เรื่องพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534Download278
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 111ก ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 เรื่องพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548Download272
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนที่ 19ก ลงวันที่ 5 เมษายน 2550 เรื่องพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550Download240
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 127 ตอนพิเศษ 27ง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรข้าราชการDownload226
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 128 ตอนที่ 35ก ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 เรื่องพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554 Download220
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนพิเศษ 311ง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 2560Download298