จัดซื้อจัดจ้าง

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 Title Clicks
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 24 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560Download412
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 86ก ลงวันที่ 23 สค 60 เรื่องกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง..Download349
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 86ก ลงวันที่ 23 สค 60 เรื่องกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560Download291
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 86ก ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่องกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560Download280
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 86ก ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่องกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560Download314
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 86ก ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560Download281
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 86ก ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560Download283
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 86ก ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่องกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560Download361
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนพิเศษ 210ง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560Download311
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนที่ 6 ก ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561Download301
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนที่ 63 ก ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่องกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) 2561Download303
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนพิเศษ 154ง ลว. 3 กค 61 เรื่องทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 60 (ฉบับที่ 3)Download307
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนพิเศษ 37ง ลว. 19 กพ 61 เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560Download275
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนพิเศษ 37ง ลว. 19 กพ 61 เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560Download313
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนพิเศษ 69ง ลว. 23 มีค 61 เรื่องการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับที่2Download294
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนพิเศษ 87ง ลว. 17 เม.ย 61 เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับที่2 Download289

ด้านอื่น ๆ

 Title Clicks
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 113 ตอนที่ 60ก ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539 เรื่องพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539Download195
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 113 ตอนพิเศษ 39ง ลว. 4 เม.ย. 60 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546Download196
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนที่ 46ก ลวันที่ 10 กันยายน 2540 เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540Download189
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 120 ตอนที่ 100ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2546 เรื่องพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546Download180
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 123 ตอนพิเศษ 98ง ลว. 22 กย 49 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ ฉบับที่ 2 2549Download192
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนพิเศษ 97ง ลงวันที่ 8 เมษายน 2535 เรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์Download189
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 135 ตอนที่ 97ก ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เรื่องประมวลกฎหมายรัษฎากรDownload191
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 92 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2538 เรื่องพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518Download193
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 97 ตอนที่ 103 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2523 เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมDownload200

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

 Title Clicks
ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว36 ลงวันที่ 24 มกราคม 2562 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561Download237
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ183Download206
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว0220 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. 2561Download191
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว179 ลงวันที่ 9 เม.ย 61 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน่วยงานของรัฐDownload206
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว320 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่องการกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติมDownload184
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว190 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่องกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) เพิ่มเติมDownload182
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว258 ลว. 28 กค 58 เรื่องยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธี e-marketDownload213
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 0421.3/ว101 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2558 เรื่องยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์...Download187
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว171 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างDownload236
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว452 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2560 เรื่องแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 มาตรา 128Download192
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการดำเนินการกรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวDownload207
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐDownload195
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)Download206
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว379 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่องกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาด (e-market) เพิ่มเติมDownload193
ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว460 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.รายจ่ายประจำปี 2562Download241
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่องรายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 Download207
ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่องคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างDownload217
ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว430 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...Download232
ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณDownload201
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 79)Download216
ที่ กค 0409.6/ว349 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวการการเบิกค่าใช้จ่ายการประกันภัยรถราชการDownload200
ที่ กค 0421.4/ว263 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติมDownload261
ที่ กค 0421.4/ว82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 ...Download203
ที่ กค 0423.3/ว238 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐDownload202
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว82 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ข้อ 215Download238
ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างDownload205
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ข้อ 215 (3)Download199
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว5 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่องการกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานDownload213
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว1 ลว. 2 มค 62 เรื่องแนวทางการปฏิบัติ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไป มาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่Download199
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มี.ค 61 เรื่องซ้อมแนวทางปฏิบัติกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างDownload198
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว111 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทDownload231
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง" พ.ศ. 2560Download204
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบ...Download226
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว117 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องการกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกัน.Download220
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว118 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้างDownload224
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน...Download224
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว123 ลงวันที 9 มี.ค 61 เรื่องซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน มาตรา 56Download224
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว144 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องDownload206
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว149 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง...Download236
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว151 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญาDownload247
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว208 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคาDownload212
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว220 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่องการตีความนิยามคำว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” (ข้อ 4)Download205
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง”Download201
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ งปม.รายจ่ายประจำปี งปม 2562Download208
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว336 ลงวันที่ 4 ก.ย 60 เรื่องซักซ้อมเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้...Download195
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว346 ลงวันที่ 8 ก.ย. 2560การอนุมัติยกเว้นให้การเข้าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่...Download196
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว360 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2560 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจDownload183
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ...Download238
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว418 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดทำสัญญาภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560Download239
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว427 ลงวันที่ 21กันยาน 2561 เรื่องซ้อมความเข้าใจ กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคลDownload215
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่องการกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงานDownload193
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาDownload209
ที่ นร 0704/ว37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณDownload234