ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม

 Title Clicks
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี พ.ศ. 2556Download361
ด่วนที่สุด ที่ กค 0505.4/ว 46 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2545 เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมDownload510
ด่วนที่สุด ที่ กค 0506/ว 24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม SMEsDownload334
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 123 ตอนพิเศษ 98 ง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549 เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549Download365
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนพิเศษ 183 ง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552 เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 2552Download338
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 129 ตอนพิเศษ 141 ง ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) 2555Download449