TitleModified DateSize 
คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา (สผ.5) 14/10/25585.81 MBDownload
ตัวอย่าง รายงานรับส่งทรัพย์สินราชการ22/10/25584.43 MBDownload
คู่มือรับส่งทรัพย์สินราชการ22/10/25581.69 MBDownload
ระเบียบการพัสดุ (1) 255629/3/255612.02 MBDownload
ระเบียบการพัสดุ (2) 255629/3/255619.45 MBDownload
ระเบียบการพัสดุ (3) 255629/3/25567.79 MBDownload
ระเบียบการคลัง งบประมาณ และการควบคุมภายใน (1) 255629/3/255615.46 MBDownload
ระเบียบการคลัง งบประมาณ และการควบคุมภายใน (2) 255629/3/255612.06 MBDownload
ระบบควบคุมพัสดุของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ตัวอย่างการบันทึกรายการพัสดุ) 255629/3/25564.35 MBDownload
คู่มือระบบการควบคุมพัสดุของกรมอาชีวศึกษา (ตัวอย่างการบันทึกรายการพัสดุ) 255629/3/25563.24 MBDownload
การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่าย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 255629/3/255610.16 MBDownload
คู่มือระบบการบัญชีส่วนราชการเกณฑ์คงค้างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักการบันทึกรายการบัญชี (ฉบับปรับปรุง) 255629/3/255610.81 MBDownload
ตัวอย่างการบันทึกรายการบัญชีและรายงานต่างๆ ตามระบบการบัญชีส่วนราชการเกณฑ์คงค้างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 255629/3/25565.69 MBDownload
คู่มือการตรวจสอบพัสดุและการจำหน่าย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 155 - ข้อ 16129/3/2556588.77 KBDownload
คู่มือ เล่ม 2 ตัวอย่างการบันทึกรายการบัญชีและรายงานต่าง ๆ ตามระบบการบัญชีส่วนราชการเกณฑ์คงค้างของกรมอาชีวศึกษา29/3/25569.29 MBDownload
คู่มือระบบบัญชีการรับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย พร้อมตัวอย่างการบันทึกบัญชี29/3/25561.93 MBDownload
คู่มือ ระบบการบัญชีส่วนราชการเกณฑ์คงค้างของกรมอาชีวศึกษา29/3/25562.38 MBDownload
โครงการพัฒนาหน่วยรับตรวจ เรื่อง การจัดทำรายงานการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ คู่มือประกอบการอบรม29/3/25561.69 MBDownload
โครงการพัฒนาหน่วยรับตรวจ เรื่อง การจัดทำรายงานการรับส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ ตัวอย่างรายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ29/3/25564.43 MBDownload

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02 026 5555 ต่อ 6000 , 02 280 2950
e-mail : iauvec01@gmail.com    Website : 
http://iau.vec.go.th