การเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ระเบียบ

 Title Clicks
130562 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 120 ง ลว. 13 พ.ค. 62 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562Download332
130562 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนพิเศษ 120ง ลว. 13 พ.ค. 62 เรื่องระเบียบการเบิกเงินจากคลังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง 2562 Download381
180256 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 130 ตอนพิเศษ 23 ง ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่องระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติDownload254
030953 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 127 ตอนพิเศษ 106ง ลงวันที่ 3 กันยายน 53 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของราชการ 2553Download361
070351 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 125 ตอนพิเศษ 50 ง ลงวันที่ 7 มีนาคม 2551 เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 Download299
280647 ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 121 ตอนพิเศษ 71 ง ลงวันที่ 28 มิถุยายน 2547 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547Download262

หนังสือเวียนต่าง ๆ

 Title Clicks
ที่ กค 0420/ว106 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณDownload358
ที่ กค 0403.2/ว136 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าบัตรน้ำมันรถราชการและบัตรเครดิตราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์Download305
ที่ กค 0412.2/ว574 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่องขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่่มีการแก้ไขข้อความDownload287
ที่ กค 0414.3/ว456 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่องแนวปฏิบัติการบันทึกรายการในระบบGFMIS เกี่ยวกับการนำส่งงบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืนผ่านระบบ KTB CorporateDownload255
ที่ กค 0414.3/ว405 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เรื่องวิธีการเรียกรายงานนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online ในระบบ GFMISDownload270
ที่ กค 0414.3/ว362 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่องแนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบ KTB Corporate OnlineDownload252
ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว471 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการDownload263
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว100 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการรับเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการDownload255
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว5 ลงวันที่ 11 มกราคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินส่วนราชการด้วย QR Code และการนำส่งคลังDownload220
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว178 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate OnlineDownload189
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านเครื่อง EDCDownload187
ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว399 ลงวันที่ 10 ต.ค. 59 เรื่องแนวปฏิบัติทางบัญชีการจ่ายเงินการรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์Download216
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 เรื่องการกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate OnlineDownload185
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว103 ลงวันที่ 1 ก.ย. 59 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ่ายเงินการรับเงินและการนำเงินส่งคลังส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์Download189
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ว75 ลงวันที่ 6 ก.ค. 59 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับDownload194
ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.28/ว 56 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการDownload199