โครงสร้างบุคลากร

นางสาวเกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
                           
                           
                           


นางสาวนิชาภา ดวงเอ้ย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 1 

          


นางสาวฉวีวรรณ ไชยญาธรรม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
      หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 2
    

          


นางทิพมาศ บูรณะ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
      หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 3    

          

นางสาวรัชนี มณีรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  

           
นางสาวหทัยรัตน์ ดวงมาลา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 
 
นางสาวนฤมล ปิยะกมลนิรันดร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
 
 
นายนิพนธ์ โชคสมบูรณ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
 
 
นางสาวสมศรี ศรีขจร
พนักงานธุรการ ส.3
 
           
นางดวงเดือน เที่ยงธรรม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 
 
นางสาวฐิตารีย์ อ่อนจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 
 
นางสาวกฤติมา คำนาค
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
 
 
นายณัฐปคัลภ์ พิพัฒน์วรชัย
พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
 
             
นางสาวสุรีย์พร สีแดง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
 
 
 
 
 
นางสาวจุฑาภรณ์ ภูจำนงค์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
 
 
 
 
             
 
     
 
 
 
             
           
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 21 มกราคม 2563
             
             
             

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02 026 5555 ต่อ 6000 , 02 280 2950
e-mail : iauvec01@gmail.com    Website : 
http://iau.vec.go.th