แผนการตรวจสอบ

 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับครั้งที่ 5) 
 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับครั้งที่ 4) 
 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับครั้งที่ 3) 
 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับครั้งที่ 2) 
 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับครั้งที่ 1) 
 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับครั้งที่ 3 
 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับครั้งที่ 2 
 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับครั้งที่ 1 
 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับครั้งที่ 1
 แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 แผนการตรวจสอบ ประจำปี 2560 ปรับครั้งที่ 1  
 แผนการตรวจสอบ ประจำปี 2560  
 แผนการตรวจสอบ ประจำปี 2559  
 แผนการตรวจสอบ ประจำปี 2558 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
 แผนการตรวจสอบ ประจำปี 2558
 แผนการตรวจสอบ ประจำปี 2557
 แผนการตรวจสอบ ประจำปี 2556

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02 026 5555 ต่อ 6000 , 02 280 2950
e-mail : iauvec01@gmail.com    Website : 
http://iau.vec.go.th