หนังสือเวียน

หนังสือเวียน 2560

 ที่ ศธ 0609/8906 ลว. 9 พ.ย. 59 เรื่องกฏบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบความประพฤติและจริยธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
 ที่ ศธ 0609/8907 ลว. 9 พ.ย. 59 เรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
 ที่ ศธ 0609/ 11898 ลว. 26 ธ.ค. 59 เรื่องการติดตามการจัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
 ที่ ศธ 0609/11899 ลว. 26 ธ.ค. 59 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ประจำสถานศึกษา
 ที่ ศธ 0609/11962 ลว. 27 ธ.ค. 59 เรื่องขอส่งกฎบัตการตรวจสอบภายใน กรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สอศ.
 ที่ ศธ 0609/403 ลว. 14 ม.ค. 60 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานประจำเดือน
 ที่ ศธ 0609/1020 ลว. 10 ก.พ. 60 เรื่องการจัดส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 ที่ ศธ 0609/199 ลว. 3 ส.ค. 60  เรื่องขอความเห็นชอบปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และสอบถามข้อมูลสถานศึกษาสำหรับประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยตรวจสอบภายใน
 ที่ ศธ 0609/205  ลว. 11 ส.ค 60  เรื่องการสำรวจผลการปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หนังสือเวียน 2559

 ที่ ศธ 0609/69  ลว. 18 ก.พ. 59  เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMIS 
 ที่ ศธ 0609/1468  ลว.   7 มี.ค. 59  เรื่อง การประเมินตนเองเรื่องการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS รอบที่ 2
 ที่ ศธ 0609/1634  ลว. 11 มี.ค. 59  เรื่อง การบริหารจัดการของสถานศึกษา
 ที่ ศธ 0609/227  ลว. 22 ก.ค 59   เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
 ที่ ศธ 0609/5621  ลว. 28 ก.ค. 59  เรื่อง การประเมินตนเองเรื่องการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงิน ในระบบ GFMIS รอบที่ 3
 ที่ ศธ 0609/5690  ลว. 15 ส.ค. 59  เรื่อง การลดความเสี่ยงในการบริหารงานการเงินของผู้บริหารสถานศึกษา
 ที่ ศธ 0609/5956  ลว. 23 ส.ค. 59  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2559)
 ที่ ศธ 0609/6599  ลว. 13 ก.ย. 59  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการแนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประกอบการจัดทำรายงานการรับ-ส่งทรัพย์สินราชการ
 ที่ ศธ 0609/7045  ลว. 29 ก.ย. 59  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
 ที่ ศธ 0609/7125  ลว. 30 ก.ย. 59  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำสถาบันการอาชีวศึกษา
 ที่ ศธ 0609/8034  ลว. 19 ต.ต. 59  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2559)
 ที่ ศธ 0609/8906  ลว.  9 พ.ย. 59  เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบความประพฤติและจริยธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

หนังสือเวียน 2558

 ที่ ศธ 0609/6422 ลว 21 ต.ค. 58 เรื่องขอส่งกฎบัตร และกรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ที่ ศธ 0609/5990 ลว 2 ต.ค. 58 เรื่องการประเมินตนเอง เรื่องการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงิน ในระบบ GFMIS 
 ที่ ศธ 0609/5597 ลว 17 ก.ย. 58 เรื่องแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ที่ ศธ 0609/388  ลว 14 ก.ย. 58 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2558)
 ที่ ศธ 0609/5255 ลว 7 ก.ย. 58 เรื่องการทำหน้าที่วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด(เพิ่มเติม)
 ที่ ศธ 0609/360 ลว 16 ส.ค. 58 เรื่องการตรวจสอบผลการดำเนินงาน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ที่ ศธ 0609/4656 ลว 13 ส.ค. 58 เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และการจัดตั้งวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
 ที่ ศธ 0609/4478 ลว 6 ส.ค. 58 เรื่องขาดส่งรายงานรับส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551-2557
 ที่ ศธ 0609/4369 ลว 28 ก.ค. 58 เรื่องการจัดส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5)
 ที่ ศธ 0609/321 ลว 14 ก.ค. 58 เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ที่ ศธ 0609/682 ลว 6 ก.พ. 58 เรื่องสถานศึกษาที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ที่ ศธ 0609/663 ลว 5 ก.พ. 58 เรื่องขอส่งกฎบัตร พร้อมกรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา