แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Created by iauadmin on 6/10/2564 9:30:15


แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  << คลิก

print

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02 026 5555 ต่อ 6000 , 02 280 2950
e-mail : iauvec01@gmail.com    Website : 
http://iau.vec.go.th