แจ้งผลการสอบทานรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5)
Created by iauadmin on 6/4/2021 11:02:53 AM


 0609/3695 เรื่อง แจ้งผลการสอบทานรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5)

 รายชื่อสถานศึกษาที่จัดส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 รายชื่อสถานศึกษาที่ไม่จัดส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

print

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02 026 5555 ต่อ 6000 , 02 280 2950
e-mail : iauvec01@gmail.com    Website : 
http://iau.vec.go.th