แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Created by iauadmin on 10/30/2020 10:18:04 AM


แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

print

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02 026 5555 ต่อ 6000 , 02 280 2950
e-mail : iauvec01@gmail.com    Website : 
http://iau.vec.go.th