การประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Created by iauadmin on 7/13/2020 4:03:37 PM


การประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <Download>

print

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02 026 5555 ต่อ 6000 , 02 280 2950
e-mail : iauvec01@gmail.com    Website : 
http://iau.vec.go.th