สรุปข้อตรวจพบของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Created by iauadmin on 1/21/2020 1:39:51 PM


สรุปข้อตรวจพบของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

print

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02 026 5555 ต่อ 6000 , 02 280 2950
e-mail : iauvec01@gmail.com    Website : 
http://iau.vec.go.th