แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ของ วษท.ฉะเชิงเทรา
Created by somsakul on 3/22/2019 5:56:58 PM


print

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02 026 5555 ต่อ 6000 , 02 280 2950
e-mail : iauvec01@gmail.com    Website : 
http://iau.vec.go.th