สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

หนังสือเวียนต่าง ๆ

 Title Clicks
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 463 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่องการกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการDownload188
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 420 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 เรื่องการนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงDownload178
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 143 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกDownload196
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 21 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 เรื่องการเบิกจ่ายค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์Download197
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 495 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่องขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลDownload176
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 484 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่องประเภทอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคDownload279
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในสถานพยาบาลของเอกชนDownload203
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.2/ว 369 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2559 เรื่องแก้ไขอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการDownload195
ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 359 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยะจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตDownload173
ด่วนที่สุด ที่ กค 0431.2/ว 246 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการDownload185
ด่วนที่สุด ที่ กค 0431.4/ว 182 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)Download184
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 447 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการDownload186
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 111 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่องการระบุเหตุผลการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายDownload213
ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว309 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2552 เรื่องการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิที่มี2สถานะและการเพิ่มข้อมูลการต่ออายุราชการในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐDownload180
ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 414 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการDownload172
ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการDownload135
ที่ กค 0416.3/ว 39 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่องซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงกับแหล่งของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายDownload178
ที่ กค 0416.2/ว 393 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการDownload130
ที่ กค 0416.4/ว 263 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เรื่องกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราชDownload130
ที่ กค 0416.2/ว 91 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่องกำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2)Download136