ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

 Title Clicks
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.6/ว78 ลงวันที่ 15 กันยายน 2549 เรื่องการเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดDownload161
ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว165 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและวิธีปฏิบัติDownload188
ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายDownload137
ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว106 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2559 เรื่องการขอร่วมมือใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศDownload114
ที่ กค 0530.4/ว117 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 เรื่องแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการDownload183
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 100 ตอนที่ 73 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2526 เรื่องพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526Download119
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 101 ตอนที่ 76 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2527 เรื่องพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527Download108
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 102 ตอนที่ 12 ลงวันที่ 31 มกราคม 2528 เรื่องพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528Download115
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 103 ตอนที่ 96 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2529 เรื่องพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529Download114
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 108 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 31 มกราคม 2534 เรื่องพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534Download105
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 115 ตอนที่ 96ก ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เรื่องพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541Download112
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 122 ตอนที่ 76ก ลงวันที่ 2 กันยายน 2548 เรื่องพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548Download110
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 124 ตอนพิเศษ 91ง ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550Download128
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 127 ตอนที่ 58ก ลงวันที่ 23 กันยายน 2553 เรื่องพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553Download123
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 128 ตอนพิเศษ 42ง ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) 2554Download134
ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 134 ตอนที่ 21ก ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560Download191