กรอบคุณธรรม

กรอบคุณธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรอบคุณธรรม ของหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2560 << click