ลำดับที่
หนังสือเลขที่
เรื่อง
ลงวันที่
ดาวน์โหลด
1
 
รายงานการให้คำปรึกษาแนะนำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
30/5/556
2
 
รายงานการให้คำปรึกษาแนะนำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้านบัญชีและรายงานการเงิน
30/5/56
3
 
รายงานการให้คำปรึกษาแนะนำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด้านการควบคุมภายในและด้านการบริหารความเสี่ยง
30/5/56
4
ศธ 0609/312
แบบรายงานการรับ-จ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่
15/01/53
5
ศธ 0609/3275
การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
22/09/47
6
ตผ 0001/ว 167
การขยายเวลาการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและขอส่งเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตรามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบข้อ 6) สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
18/05/47
7
แบบประเมินการควบคุมภายใน
8
สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
9
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524
10
แนวปฏิบัติแบบรายงานการรับ-ส่งทรัพย์สินราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
11
ศธ 0609/876
แบบรายงานการรับ-ส่งทรัพย์สินราชการ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
18/9/46
12
กค 0410.3/ว 47
แบบรายงานการรับ-ส่งทรัพย์สินราชการ
17/6/46
13
ศธ 0902/1161
หนังสือกรมอาชีวศึกษา ที่ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546 และบันทึกกองคลัง กรมอาชีวศึกษา
6/3/46
14
ศธ 0914/198
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17/1/46
15
ศธ 0409.6/ว 113
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
15/11/45
16
ศธ 0914/1972
ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงาน สำเนาหนังสือกรมอาชีวศึกษา
29/4/45
17
ตผ 0002/ว 149
สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
11/3/45
18
ศธ 0914/4207
สรุปข้อบกพร่องการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
25/9/45
19
ตผ 0002/ว 33
สรุปข้อบกพร่องการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
8/7/45
20
การรับเงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21
สถานศึกษาที่เบิกเงินกับคลังจังหวัด หรือคลังจังหวัด ณ อำเภอ
22
สถานศึกษาส่วนกลางที่เบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง
23
สถานศึกษาหน่วยงานย่อย
24
การจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
25
บัญชีย่อย/ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
26
ศธ 0914/6604
ขอให้เสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
28/12/44
27
ตผ 0001/ว 618
ขอให้เสริมสร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
14/11/44
28
ศธ 0914/4147
แนวปฏิบัติวิธีการเบิกจ่าย การลงบัญชี รายงานการเงินอุดหนุนบำรุงการศึกษา หนังสือกรมอาชีวศึกษา
9/8/43
29
นร 0205/ว 193
แนวปฏิบัติในการกำกับดูแล เผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคาเพื่อเสริมมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
13/12/42
30
ตผ 0001/5688
แนวปฏิบัติในการกำกับดูแล เผยแพร่ข่าวสารการประกาศประกวดราคาเพื่อเสริมมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา สำเนาหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
18/11/42
31
ศธ 0913/4505
การขอหนังสือรับรอง สำเนาหนังสือกรมอาชีวศึกษา
17/6/40
หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
โทร.022802950 Email: iau@vec.go.th

 


กลับสู่หน้าหลัก