หนังสือเวียน 2560

 ที่ ศธ 0609/8907 ลว. 9 พ.ย. 59 เรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

 ที่ ศธ 0609/ 11898 ลว. 26 ธ.ค. 59 เรื่องการติดตามการจัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

 ที่ ศธ 0609/11899 ลว. 26 ธ.ค. 59 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ประจำสถานศึกษา

 ที่ ศธ 0609/11962 ลว. 27 ธ.ค. 59 เรื่องขอส่งกฎบัตการตรวจสอบภายใน กรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สอศ.

 ที่ ศธ 0609/403 ลว. 14 ม.ค. 60 เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดส่งรายงานประจำเดือน

 ที่ ศธ 0609/1020 ลว. 10 ก.พ. 60 เรื่องการจัดส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


หนังสือเวียน 2559
 ที่ ศธ 0609/69      ลว. 18 ก.พ. 59  เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีและ GFMIS 

 ที่ ศธ 0609/1468  ลว.   7 มี.ค. 59  เรื่อง การประเมินตนเองเรื่องการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS รอบที่ 2
 ที่ ศธ 0609/1634  ลว. 11 มี.ค. 59  เรื่อง การบริหารจัดการของสถานศึกษา
 ที่ ศธ 0609/227    ลว. 22 ก.ค 59   เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560
 ที่ ศธ 0609/5621  ลว. 28 ก.ค. 59  เรื่อง การประเมินตนเองเรื่องการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงิน ในระบบ GFMIS รอบที่ 3
 ที่ ศธ 0609/5690  ลว. 15 ส.ค. 59  เรื่อง การลดความเสี่ยงในการบริหารงานการเงินของผู้บริหารสถานศึกษา
 ที่ ศธ 0609/5956  ลว. 23 ส.ค. 59  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2559)
 ที่ ศธ 0609/6599  ลว. 13 ก.ย. 59  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการแนบคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประกอบการจัดทำรายงานการรับ-ส่งทรัพย์สินราชการ
 ที่ ศธ 0609/7045  ลว. 29 ก.ย. 59  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
 ที่ ศธ 0609/7125  ลว. 30 ก.ย. 59  เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ประจำสถาบันการอาชีวศึกษา
 ที่ ศธ 0609/8034  ลว. 19 ต.ต. 59  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2559)
 ที่ ศธ 0609/8906  ลว.  9 พ.ย. 59  เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบความประพฤติและจริยธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

หนังสือเวียน 2558


 ที่ ศธ 0609/6422 ลว 21 ต.ค. 58 เรื่องขอส่งกฎบัตร และกรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ที่ ศธ 0609/5990 ลว 2 ต.ค. 58 เรื่องการประเมินตนเอง เรื่องการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงิน ในระบบ GFMIS 
 ที่ ศธ 0609/5597 ลว 17 ก.ย. 58 เรื่องแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ที่ ศธ 0609/388  ลว 14 ก.ย. 58 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2558)
 ที่ ศธ 0609/5255 ลว 7 ก.ย. 58 เรื่องการทำหน้าที่วิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด(เพิ่มเติม)
 ที่ ศธ 0609/360 ลว 16 ส.ค. 58 เรื่องการตรวจสอบผลการดำเนินงาน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ที่ ศธ 0609/4656 ลว 13 ส.ค. 58 เรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และการจัดตั้งวิทยาลัยเครือข่ายนำร่องตรวจสอบภายในระดับจังหวัด
 ที่ ศธ 0609/4478 ลว 6 ส.ค. 58 เรื่องขาดส่งรายงานรับส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551-2557
 ที่ ศธ 0609/4369 ลว 28 ก.ค. 58 เรื่องการจัดส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5)
 ที่ ศธ 0609/321 ลว 14 ก.ค. 58 เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 ที่ ศธ 0609/682 ลว 6 ก.พ. 58 เรื่องสถานศึกษาที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ที่ ศธ 0609/663 ลว 5 ก.พ. 58 เรื่องขอส่งกฎบัตร พร้อมกรอบความประพฤติและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หนังสือเวียน 2557
 ที่ ศธ 0609/271 ลว 6 ส.ค. 57 เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

 ที่ ศธ 0609/249 ลว 23 ก.ค. 57 เรื่องขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์
 ที่ ศธ 0609/2687 ลว 11 มิ.ย. 57 เรื่องการจัดส่งสรุปรายละเอียดการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ (Manual) และการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ของสถานศึกษา
 ที่ ศธ 0609/1863 ลว 30 เม.ย. 57 เรื่องสถานศึกษาที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๖ สังกัด สอศ. 
 ที่ ศธ 0609/20 ลว 9 ม.ค 57 เรื่องการตอบกลับแบบสอบถามโครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยรับตรวจ (สถานศึกษา)

หนังสือเวียน 2555
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
ที่ ศธ.0609/7385 ลว 9 พ.ย. 55 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. 2555IAU Admin 10/19/2015315.94 KBDownload
สรุปข้อตรวจพบของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2555IAU Admin 10/13/20154.39 MBDownload
ที่ ศธ 0609/7443 ลว 13 พ.ย. 55 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจการจัดส่งรายงานการรับจ่ายเงินที่ได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2555IAU Admin 10/19/20151.66 MBDownload
กฎบัตร หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2555IAU Admin 10/13/20152.15 MBDownload
ที่ ศธ 0609/6984 ลว 24 ต.ค. 55 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจในการบริหารการใช้รถราชการIAU Admin 10/19/20151.61 MBDownload