สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Created by iauadmin on 1/31/2017 4:09:02 PM

ประจำปีงบประมาณ 2559 


สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559