กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by iauadmin on 1/9/2020 11:19:52 AM


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2563  หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

print

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02 026 5555 ต่อ 6000 , 02 280 2950
e-mail : iauvec01@gmail.com    Website : 
http://iau.vec.go.th