สรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 3 เรื่อง
Created by iauadmin on 12/3/2019 9:57:44 AM


  สรุปผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี และการตรวจสอบการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

print

หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 02 026 5555 ต่อ 6000 , 02 280 2950
e-mail : iauvec01@gmail.com    Website : 
http://iau.vec.go.th