การขาดส่งรายงานการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2556 (ดังแนบ)
Created by iauadmin on 10/31/2013 2:17:00 PM


การขาดส่งรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2556 ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ดังแนบ)print