ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2556 ณ นางพญา ฮิลล์ รีสอร์ท
Created by iauadmin on 8/26/2013 1:53:21 PM

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจัดทำแผนการตรวจสอบภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวของหน่วยตรวจสอบภายใน  เมื่อวันที่  23-25  สิงหาคม  2556  ณ  นางพญา  ฮิลล์  รีสอร์ท  โฮเต็ล  จังหวัดราชบุรี

 

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมฯของหน่วยตรวจสอบภายในพิธีกร โครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
อบรมโครงการฯอบรมโครงการฯ
print