ข่าวประชาสัมพันธ์
rss Category
สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Created by iauadmin on 1/31/2017 4:09:02 PM

ประจำปีงบประมาณ 2559 Read More..


รายงานผลการสอบทานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2)
Created by iauadmin on 12/9/2016 1:27:04 PM

ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2) Read More..


การบริหารจัดการของสถานศึกษา
Created by iauadmin on 3/22/2016 4:03:32 PM

Read More..


สรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
Created by iauadmin on 1/25/2016 1:19:32 PM

Read More..


รายงานผลการสอบทานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของสถานศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558
Created by iauadmin on 9/3/2015 9:40:29 AM

รายงานผลสถานศึกษา Read More..


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรด้านระบบ GFMIS
Created by iauadmin on 8/18/2015 9:16:16 AM

Read More..


แบบสอบถาม การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
Created by iauadmin on 8/20/2015 2:18:22 PM

Read More..


คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา (สผ.5)
Created by iauadmin on 8/3/2015 10:36:12 AM

คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมผลิตผลในสถานศึกษา (สผ.5) Read More..


แผนการตรวจสอบประจำปี
Created by iauadmin on 10/31/2013 2:04:49 PM

คลิกเข้าสู่แผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Read More..


กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by iauadmin on 3/2/2015 3:49:15 PM

กฎบัตรการตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Read More..


การยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงต้างด้วยมือ (Manual) และการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ของสถานศึกษา
Created by iauadmin on 10/8/2014 10:36:21 AM

การยกเลิกการจัดทำบัญชีตามเกณฑ์คงต้างด้วยมือ (Manual) และการนำข้อมูลเข้าระบบ GFMIS ของสถานศึกษา Read More..


ข้อตรวจพบของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2556
Created by iauadmin on 6/19/2014 1:37:39 PM

Read More..


การขาดส่งรายงานการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551-2556 (ดังแนบ)
Created by iauadmin on 10/31/2013 2:17:00 PM

Read More..


การซ้อมความเข้าใจกำหนดเวลาจัดส่งรายงานการเงินและบัญชีตามระบบบัญชีส่วนราชการเกณฑ์คงค้าง
Created by iauadmin on 4/2/2013 2:08:00 PM

การซ้อมความเข้าใจกำหนดเวลาจัดส่งรายงานการเงินและบัญชีตามระบบบัญชีส่วนราชการเกณฑ์คงค้าง Read More..


ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2556 ณ นางพญา ฮิลล์ รีสอร์ท
Created by iauadmin on 8/26/2013 1:53:21 PM

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมและจัดทำแผนการตรวจสอบ Read More..


Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last